Lịch sử – Tư liệu

LƯỢC SỬ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH

***

 

* Thời kỳ đầu (từ 1846 đến 1951)

* Thời kỳ sau (từ 1952 đến 2002)

* Thời kỳ từ 2003 đến nay